Rasberry Sorbet with Fresh Fruit

Rasberry Sorbet with Fresh Fruit

Rasberry Sorbet with Fresh Fruit
#grapes, #kiwi, #fruit, #food photography, #food porn